DI-UMONS : Dépôt institutionnel de l’université de Mons

Recherche transversale
Rechercher
(titres de publication, de périodique et noms de colloque inclus)
2014-12-05 - Colloque/Abstract - Danois - 12 page(s)

Eriksen Margrethe , "Reception af norsk og dansk ungdomslitteratur (La réception de la littérature pour la jeunesse traduite du norvégien et du danois)" in Översättning for en ny generation, Université de Stockholm, Suède, 2014

  • Codes CREF : Langue et littérature danoises (DI536G), Langue et littérature norvégiennes (DI536H), Traduction (DI5326)
  • Unités de recherche UMONS : Etudes nordiques (T206)
  • Instituts UMONS : Institut de Recherche sur les Systèmes Complexes (Complexys)

Abstract(s) :

(Danois) Reception og formidling af oversat norsk og dansk ungdomslitteratur I kølvandet på nordisk litteraturs sejrsgang i udlandet har der også været en stigende interesse for nordisk børne- og ungdomslitteratur omend antallet af udgivne børne- og ungdomsbøger ikke på nogen måde kan måle sig med antallet af udgivne romaner for voksne. I forlængelse af en række videreuddannelseskurser om nordisk litteratur for belgiske, fransktalende bibliotekarer (2011 – 2013), organiserede Universitetet i Mons også to seminarer, hvor nordisk børne- og ungdomslitteratur blev præsenteret og diskuteret. Børnelitteraturen blev generelt positivt modtaget, hvorimod ungsdomsbøgerne i højere grad stødte mod en bred front af modstand og ubehag. Bodil Kempf og Maria Nikolajeva har diskuteret senmodernitetens ungdomslitterære paradigmeskift i retning af kompleksere indholds-, form- og receptionsmæssige karakteristika, som længe har været fast inventar i voksenlitteraturen, fx opbrudte narrative strukturer, synsvinkelskift, flertydighed, litteraritet mm . Også cross-over-litteraturen, hvis kendetegn og præmisser Åse Marie Ommundsen har afsøgt i sin forskning, kan henregnes under paraplybegrebet ”kompleks ungdomslitteratur”. Langt størstedelen af de nordiske ungdomsromaner, der er blevet oversat til fransk de sidste 10 år synes at dele ovenstående træk, hvad der har givet anledning til et projekt om en feltundersøgelse på hovedbiblioteket i provinsen Namur i Belgien. Målet er gennem receptionsorienterede diskussioner af 8 danske og norske ungdomsromaner udgivet mellem 2009 – 2013 at kortlægge bibliotekarernes forståelse af det ungdomslitterære felt. Der vil være fokus på bibliotekarernes forventningshorisont, forstået som deres pejlinger i forhold til læsernes behov og erfaringer, bibliotekarernes forestillinger om ungdomslitterære værkers funktioner samt en diskussion af de læserstrategier, hvormed bibliotekarerne går til værkerne. Ydermere er det min intention af undersøge i hvor høj grad den socio-kulturelle kontekst kan siges at være meddeterminerende for bibliotekarernes reception af de ungsdomslitterære værker. Endelig vil forlagenes måde at promovere værkerne på samt professionelle anmelderes modtagelse af romanerne blive sammenholdt med feltundersøgelsens resultater.